Specjalizacja ochrona zdrowia pracujących

Specjalizacja ochrona zdrowia pracujących to szkolenie, w trakcie którego pielęgniarka zyskuje specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących, dzięki czemu może samodzielnie realizować zadania w opiece nad pracującymi oraz współdziałać z pracodawcami, pracownikami, a także specjalistami z tej dziedziny.

Ochrona zdrowia pracujących – czas trwania

Na przeprowadzenie szkolenia specjalizacyjnego przewidziano łącznie 800 godzin, z czego na zajęcia teoretyczne przeznaczono 415 godzin, a na praktyczne – 385 godzin. Organizator kształcenia zastrzega sobie prawo do modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji. Należy tu jednak zaznaczyć, że 80% łącznej liczby godzin nie ulega zmianie. Pozostałe 20% (czyli 160 godzin) może zostać wykorzystane na samokształcenie.

Cena specjalizacji ochrony zdrowia pracujących

W Vital-Med cena specjalizacji wynosi aktualnie 3400 złotych, przy czym uczestnicy naszych szkoleń mogą skorzystać z możliwości rozłożenia opłaty na 5 kwartalnych rat.

Efekty kształcenia

Dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ochrony zdrowia pracujących uzyskuje pielęgniarka posiadająca nie tylko niezbędną wiedzę i umiejętności, ale również konkretne kompetencje społeczne. Czego m.in. uczy się uczestnik szkolenia?

W zakresie wiedzy pozyskuje informacje z dziedziny ochrony zdrowia pracujących, która jest potrzebna do sprawowania, planowania, koordynowania i nadzorowania tej opieki. Oprócz tego pielęgniarka uzyskuje wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz może pochwalić się wiedzą ze znajomości regulacji prawnych i norm etycznych, które odnoszą się do wykonywanych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

Z kolei w zakresie umiejętności pielęgniarka nabywa takich kompetencji jak:

  • umiejętność wykonywania specjalistycznych świadczeń w zakresie ochrony zdrowia pracujących zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki zawodu oraz poszanowaniem praw pacjenta;
  • umiejętność pozyskiwania i interpretowania danych z różnych źródeł traktujących o zagrożeniach zdrowia, które występują w środowisku pracy w celu ochrony zdrowia pracujących;
  • umiejętność podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego oraz członków zespołu.

W zakresie kompetencji społecznych pielęgniarka szanuje godność i autonomię pacjenta niezależnie od jego/jej wieku, płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub pochodzenia narodowego czy etnicznego. Potrafi także krytycznie analizować własne kompetencje oraz umiejętności innych członków zespołu.