Pediatryczna domowa opieka paliatywna

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarek do opieki nad ciężko chorymi dziećmi w domu, w tym dzieci wymagających opieki paliatywnej. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat symptomów i leczenia bólu, trudności w oddychaniu, nudności i wymiotów oraz innych problemów zdrowotnych, z jakimi mogą spotkać się podczas pracy z dziećmi w takiej sytuacji.

Kurs uczy również, jak zastosować metody terapeutyczne, które poprawiają jakość życia nieuleczalnie chorego dziecka objętego domową opieką paliatywną oraz jego rodziców/opiekunów.

Czas trwania kursu

Program kursu specjalistycznego obejmuje łącznie 187 godzin dydaktycznych, z czego 47 godzin przeznaczonych jest na zajęcia teoretyczne, a 140 godzin na zajęcia praktyczne. Organizator kształcenia może jednak dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych, przy czym nie może zmienić więcej niż 10% całkowitej liczby godzin, co w przypadku tego kursu wynosi 18 godzin. Pozostałe 90% łącznej liczby godzin nie podlega zmianie.

Ile kosztuje kurs specjalistyczny w Vital-Med?

Obecnie ceny kursów wahają się między 400 a 600 złotych.

Do czego uprawniona jest pielęgniarka po ukończeniu kursu?

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu kursu.

  • Ocena i monitorowanie bólu oraz wybranych objawów u przewlekle chorego dziecka objętego opieką hospicjum domowego.
  • Podawanie leków łagodzących dokuczliwe objawy choroby u dzieci objętych opieką paliatywną zgodnie z zaleceniami lekarskimi różnymi drogami (doustną/dożołądkową, doodbytniczą, przezskórną, dożylną, podskórną, wziewną).
  • Doraźne modyfikowanie dawek leków stosowanych w celu łagodzenia objawów ze strony układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i nerwowego po konsultacji z lekarzem.
  • Pielęgnowanie dziecka z centralnym dostępem dożylnym typu Broviac, Groshong, port naczyniowy.
  • Zakładanie wkłucia podskórnego i pielęgnowanie dziecka z wkłuciem podskórnym.
  • Pielęgnowanie dziecka z PEG oraz przetokami: ileostomią i kolostomią.
  • Opatrywanie odleżyn i innych zmian skórnych.
  • Przygotowanie rodziców do opieki nad dzieckiem w schyłkowym okresie życia podejmowanej w warunkach domowych.
  • Całościowa ocena potrzeb chorego dziecka i jego rodziny w domowej opiece paliatywnej.