Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Celem tego kursu specjalistycznego jest przygotowanie położnych do samodzielnego udzielania profesjonalnej opieki i monitorowania stanu zdrowia płodu w trakcie ciąży oraz podczas procesu porodowego.

Kurs ten ma również na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji położnych w zakresie oceny i interpretacji parametrów monitorowania płodu, takich jak tętno serca płodu, akcja ruchów płodu, napięcie mięśni macicy, a także identyfikowanie ewentualnych zmian w dobrostanie płodu i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Kurs monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu – czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych. Zajęcia teoretyczne obejmują 35 godzin, z czego 10 godzin to ćwiczenia w warunkach symulowanych lub w warunkach naturalnych. Z kolei zajęcia praktyczne trwają łącznie 55 godzin.

Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych, co oznacza, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Pozostałe 10%, czyli nie więcej niż 9 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Ile kosztują kursy specjalistyczne?

Ceny kursów specjalistycznych w Vital-Med wahają się między 400 a 600 złotych.

Świadczenia zdrowotne, do których upoważniona jest położna po ukończeniu kursu

Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna jest uprawniona do realizowania następujących świadczeń zdrowotnych związanych z monitorowaniem dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu:

  • Monitorowanie stanu płodu w czasie ciąży.
  • Monitorowanie stanu płodu podczas I i II okresu porodu.
  • Interpretacja zapisu KTG (kardiotokografii) z uwzględnieniem stanu ogólnego i położniczego ciężarnej/rodzącej.
  • Ocena profilu biofizycznego płodu.
  • Wstępna ocena wyników EKG płodu.
  • Ocena wyników pulsoksymetrii płodowej.
  • Planowanie monitorowania dobrostanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu.
  • Wstępna ocena stanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu na podstawie dostępnych badań.