Specjalizacja rodzinna dla położnych

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego przygotowuje położną do profesjonalnego oraz samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą, a także jej rodziną w zdrowiu oraz ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

Pielęgniarstwo rodzinne – czas trwania

Na realizację programu szkolenia przeznaczono łącznie 824 godziny dydaktyczne, z czego zajęcia teoretyczne obejmują 495 godzin, a zajęcia praktyczne – 329 godzin. Trzeba tutaj zaznaczyć, że organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji zastrzega sobie prawo do modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Zmiany nie mogą obejmować więcej niż 20% godzin, oznacza to, że nie więcej niż 164 godziny mogą zostać wykorzystane na samokształcenie.

Cena specjalizacji rodzinnej

Cena specjalizacji w Vital-Med wynosi 3400 złotych, przy czym uczestnicy naszych szkoleń mają szansę na rozłożenie kwoty na 5 kwartalnych rat.

Efekty kształcenia

Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego położna może uzyskać w momencie, w którym wykaże się wiedzą, odpowiednimi umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi.

W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia posiada:

  • wiedzę o prawach pacjenta oraz odpowiedzialności, jaką bierze na siebie położna, czy pielęgniarka;
  • wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, która upoważnia ją do sprawowania opieki nad kobietą w każdym okresie życia, w zdrowiu i z problemami zdrowotnymi, jak i również planowania, koordynowania oraz nadzorowania tej opieki;
  • wiedzę z zakresu nauk medycznych: podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa, ginekologii i neonatologii.

W zakresie umiejętności położna potrafi:

  • diagnozować problemy moralne, z którymi ma do czynienia położna, pielęgniarka,
  • przestrzegać regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
  • udzielać świadczeń specjalistycznych obejmujących planowanie, realizowanie i ocenę w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego.

Z kolei w zakresie kompetencji społecznych:

  • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, czy pochodzenie narodowe i etniczne;
  • potrafi krytycznie analizować zarówno własne kompetencje, jak i innych członków zespołu.