woj. warmińsko-mazurskie

Biuro Firmy:

VITAL – MED Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Starego 6
44-100 Gliwice
tel: (+48) 668 593 283

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.00 – 16.00
wtorek godz. 8.00 – 17.30
środa godz. 8.00 – 16.00
czwartek godz. 8.00 – 16.00
piątek godz. 8.00 – 16.00

 

Biuro Oddziału:

 

VITAL – MED Sp. z o.o.
ul. Marka Kotańskiego 6
11-041 Olsztyn
tel: (+48) 572 924 388

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.30 – 16.30
wtorek godz. 8.30 – 16.30
środa godz. 8.30 – 16.30
czwartek godz. 8.30 – 16.30
piątek godz. 8.30 – 16.30

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 15 lutego 2024 roku
REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, ZWANY DALEJ „REGULAMINEM” OKREŚLA ZASADY TWORZENIA I PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE. W TYM CELU TWORZONY JEST FUNDUSZ SZKOLENIOWY, KTÓREGO WYSOKOŚĆ OKREŚLANA JEST W BUDŻECIE OIPIP.

 

§1

1. Każdy członek OIPiP w Olsztynie ponoszący koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych może ubiegać się o refundację wydatków poniesionych z tego tytułu.
2. Refundacja kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych związanych z wykonywaniem zawodu przysługuje członkom OIPiP w Olsztynie, którzy:
a) figurują w rejestrze OIPiP,
b) regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie, przez co najmniej rok poprzedzający datę rozpoczęcia kształcenia.
c) osoby, które bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo podjęły kształcenie na w/w kierunku na studiach II stopnia są uprawnione do refundacji po udokumentowaniu 12 miesięcy opłacania składek do czasu uzyskania dyplomu.
Przez regularne opłacanie składek należy rozumieć przekazywanie na konto OIPiP w Olsztynie, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca składki za poprzedni miesiąc lub z góry za określony czas.

§ 2

Za formy kształcenia i doskonalenia zawodowego podlegającego refundacji uważa się:
1. Specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa,
2. Kursy kwalifikacyjne,
3. Kursy dokształcające i specjalistyczne,
4. Konferencje, sympozja, seminaria, kongresy poruszające tematy opieki pielęgniarskiej/położniczej,
5. Studia kierunkowe licencjackie i magisterskie na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo,
6. Studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem, mające trwałe zastosowanie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej.

§ 3

Do poniesionych kosztów własnych podlegających refundacji zalicza się;
1. Opłaty za uczestnictwo, egzaminy, egzaminy państwowe, opłaty rejestracyjne,
2. Opłata za semestr, sesję, edycję itp.

§ 4

Szczegółowe zasady refundacji:
1. Szkolenie specjalizacyjne: zgodnie z § 3, do wysokości 3000 złotych poniesionych kosztów własnych.

2. Kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, dokształcający: zgodnie z §3, do wysokości 800 złotych poniesionych kosztów własnych.

3. Konferencje, sympozja, seminaria, kongresy:
a) dla osób uczestniczących biernie w/w formie doskonalenia zawodowego:
pokrywanie kosztów zgodnie z § 3 do wysokości 1000 złotych poniesionych kosztów własnych.
b) dla osób uczestniczących czynnie w/w formie doskonalenia zawodowego – pokrywanie do wysokości 1500 złotych poniesionych kosztów własnych na podstawie poświadczenia czynnego uczestnictwa.
4. Studia kierunkowe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 1500 zł.
5. Studia kierunkowe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 2000 zł.
6. Studia podyplomowe – mające zastosowanie w pielęgniarstwie/położnictwie – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 2000 zł.

§ 5

Refundacja kosztów przysługuje po ukończeniu danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego.

§ 6

1. Dofinansowaniu podlegają badania prowadzone w przebiegu otwartego przewodu doktorskiego, habilitacji związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej.
2. Dofinansowanie następuje po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję, Kształcenia przy ORPiP tematyki badań.
3. Dofinansowanie następuje jednorazowo, w formie stypendium w kwocie 3000 zł.

§ 7

Refundację można otrzymać:
1. 1 raz w roku do następujących form kształcenia:
a) szkolenia specjalizacyjne, lub
b) studia I, II stopnia, oraz studia podyplomowe mające zastosowanie w pielęgniarstwie/położnictwie, lub
c) kursy kwalifikacyjne, lub
d) kursy dokształcające, kursy specjalistyczne
lub
2. 2 razy w roku do następujących form kształcenia:
a) konferencje, sympozja, seminaria, kongresy

§ 8

1. Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego może nastąpić wyłącznie na wniosek członka samorządu.
2. Refundacja nie obejmuje zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
3. Osoba ubiegająca się o refundację zobowiązana jest złożyć:
– wniosek wg obowiązującego wzoru,
– oryginały dokumentów stwierdzające wysokość uiszczonej opłaty – faktury VAT z adnotacją ,,zapłacone”, rachunki, potwierdzenia z konta bankowego
– certyfikat/dyplom ukończenia danej formy szkolenia.
4. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia ukończenia danej formy szkolenia.
5. Wniosek wypełniony nieczytelnie, lub/i bez wszystkich wymaganych załączników, złożony po terminie, będzie powodem do negatywnego rozpatrzenia.
6. Członkowi samorządu, którego wniosek o refundację rozpatrzono negatywnie służy prawo pisemnego odwołania do Prezydium ORPiP w ciągu 14 dni. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Prezydium.
7. Decyzja Prezydium jest ostateczna.
8. Wnioski o refundacje należy składać w sekretariacie OIPiP w Olsztynie.

§ 9

Refundacja kosztów może być zmieniona na częściową w miarę posiadanych środków zapisanych w budżecie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek
i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

§ 11

Wnioski które wpłynęły po ostatnim posiedzeniu Komisji 06.12.2023r zostaną rozpatrzone zgodnie z niniejszym Regulaminem .

§ 12

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024r.

WAŻNA ZMIANA!

WRACAMY DO ZAJĘĆ STACJONARNYCH

w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2023 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., na mocy którego odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 2023 poz. 1118), kształcenie podyplomowe wraca do formy zajęć stacjonarnych, ponieważ zapis w ustawie dający organizatorom uprawnienie do kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (art.78 ust.6 – 8) przestaje mieć zastosowanie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem regionalnym !!!.

Miejsce realizacji: warmińsko-mazurskie

typ: KOMERCYJNE

Kursy specjalistyczne:


Kurs specjalistyczny w dziedzinie :

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

( w SMK szukaj: RKO ed. 1 Iława)
Miejsce : Iława, rozpoczęcie: 18 maj 2024r.

cena: 500 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowooddechowa, dla pielęgniarek i położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu specjalistycznego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 20 godzin, ćwiczenia w warunkach symulowanych – 40 godzin, zajęcia praktyczne – 30 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 9 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie


Kurs specjalistyczny w dziedzinie :

LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK

(w SMK szukaj nazwy: LRpiel ed.1 Olsztyn)
Miejsce : OLSZTYN, rozpoczęcie: 25 maj 2024r.

cena: 800 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu specjalistycznego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 140 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 60 godzin, zajęcia praktyczne – 80 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych w wymiarze nie większym niż 10% (z wyłączeniem ćwiczeń), które może być wykorzystane na samokształcenie.

 


Kurs specjalistyczny w dziedzinie :

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

( w SMK szukaj: RKO ed. 1 Ełk)
Miejsce : Ełk, rozpoczęcie: 01 czerwca 2024r.

cena: 500 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowooddechowa, dla pielęgniarek i położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu specjalistycznego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 20 godzin, ćwiczenia w warunkach symulowanych – 40 godzin, zajęcia praktyczne – 30 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 9 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie


Kurs specjalistyczny w dziedzinie :

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

( w SMK szukaj: EKG ed. 1 Ełk)
Miejsce : Ełk, rozpoczęcie: 14 września 2024r.

cena: 500 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu specjalistycznego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 50 godzin; zajęcia praktyczne – 58 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych w wymiarze nie większym niż 10% (z wyłączeniem ćwiczeń), które może być wykorzystane na samokształcenie


Kurs specjalistyczny w dziedzinie :

LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK

(w SMK szukaj nazwy: LRpiel ed.1 Ełk)
Miejsce : EŁK, rozpoczęcie: 21 wrzesnia 2024r.

cena: 500 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu specjalistycznego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 140 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 60 godzin, zajęcia praktyczne – 80 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych w wymiarze nie większym niż 10% (z wyłączeniem ćwiczeń), które może być wykorzystane na samokształcenie.

 


Kurs specjalistyczny w dziedzinie :

SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK

Miejsce : OSTRÓDA, rozpoczęcie: Termin wkrótce.

cena: 800 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu specjalistycznego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych2 , postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

 Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 80 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 35 godzin, zajęcia praktyczne – 45 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 8 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

 

Kursy kwalifikacyjne:


Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie :

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII

(w SMK szukaj nazwy: KK Anestezjologiczne (A) ed.1 IŁAWA)
Miejsce : IŁAWA, rozpoczęcie: 25 maja 2024r.

cena: 1900 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, dla położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii.

 Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 377 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 160 godzin zajęcia praktyczne – 217 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 75 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 


Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie :

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA POŁOŻNYCH

(w SMK szukaj nazwy: KK Operacyjne (A) ed.1 IŁAWA)
Miejsce : IŁAWA, rozpoczęcie: 25 maja 2024r.

cena: 1700 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

 Czas kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 85 godzin; zajęcia praktyczne – 240 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 65 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 


Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie :

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK

Miejsce : OSTRÓDA, rozpoczęcie: Termin wkrótce.

cena: 1900 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty uczenia się wskazane w programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, dla pielęgniarek są dla organizatora
i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.


Cel kształcenia Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 200 godzin, zajęcia praktyczne – 245 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 89 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

Kursy dokształcające:


Kurs dokształcający w dziedzinie :

Podawanie środków kontrastowych

Chęć udziału w kursie prosimy zgłaszać telefonicznie (881 048 044). )
Miejsce : EŁK, rozpoczęcie: 01 czerwca 2024r.

cena: 300 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 


Kurs dokształcający w dziedzinie :

Immersja wodna w przebiegu porodu (poród w wodzie)

Chęć udziału w kursie prosimy zgłaszać telefonicznie (881 048 044). )
Miejsce : EŁK, rozpoczęcie: 08 czerwca 2024r.

cena: 300 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare