Kurs leczenia ran dla położnych

Kurs leczenia ran przygotowuje położną do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany. Sprawdź poniżej informacje dotyczące kursu przeprowadzonego w Vital-Med.

Leczenie ran dla położnych – czas trwania kursu

Na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu przeznaczono w sumie 115 godzin dydaktycznych, z czego:

  • zajęcia teoretyczne obejmują 45 godzin,
  • zajęcia praktyczne trwają 70 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu może zmodyfikować czas trwania zajęć teoretycznych. Warto tu jednak dodać, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Pozostałe 10% może być wykorzystane na samokształcenie.

Ile kosztuje kurs specjalistyczny dla położnych w Vital-Med?

Obecnie ceny kursów specjalistycznych dla położnych wahają się między 400 a 600 złotych.

Wykaz świadczeń, które może wykonywać położna po ukończeniu kursu

Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna jest uprawniona do wykonywania następujących świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem ran:

  • Planowanie i realizacja działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawaniu odleżyn.
  • Opieka nad ranami odleżynowymi do III stopnia, włącznie z ich leczeniem.
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej profilaktyki i leczenia odleżyn.
  • Pobieranie materiału biologicznego z rany w celu przeprowadzenia badań bakteriologicznych.
  • Usuwanie szwów z rany.
  • Zaopatrzenie przetok.
  • Edukacja pacjentki i jej rodziny w zakresie profilaktyki i leczenia ran.